Hanna Zavrazhyna- Social Worker

Calgary, Alberta 

Offers Online Therapy 

587-716-3399

hanna.zavrazhyna@gmail.com

 

Olga Yakovlyeva- Psychologist   

Edmonton, Alberta

Offers Online Therapy

825-250-3394

Psych.bureau@gmail.com

 

Petro Palykhata- Psychologist

Red Deer, Alberta 

Offers Online Therapy

855-961-5465

dbtreddeer@gmail.com

 

Sasha Simcisin- Psychologist

Edmonton, Alberta 

Offers Online Therapy

587-778-9576

simcisin.inc@gmail.com

 

Lydia Ievleva- Psychologist

Calgary, Alberta

Offers Online Therapy

587-832-0237

Lydia@soulinmotion.ca

Janusassociates.ca

 

Oxana Zagereadscaia

Calgary, Alberta

Offers Online Therapy

587-400-1850

oxana1206@gmail.com

 

Cheryl Kalinowski 

Edmonton, Ab

Offers Online Therapy 

780-420-6555

kalincentre@telus.net